PERSPEKTIV FRA TØYENSENTERET.jpg

Tøyen t-Bane, parallelloppdrag

KONSEPT – TO TORG Prosjektet har en tydelig lesbar situasjon der to torg markerer de to adkomstene til stasjonen i henholdsvis sør og nord. Inngangene skal ses på som stasjonenes likeverdige innganger, som begge har universell utforming. Ved sørinngangen, et sosialt torg for reisende og forbipasserende, og ved nordinngangen, et kollektivtorg som knytter t-bane til buss og de nye funksjonene i parken. Begge torgene blir etablert på allerede bestående knutepunkt i form av møte mellom gangstier og bilveger.

ADKOMST SØR Som søndre inngang til Tøyen stasjon ønsker vi å etablere en tydelig og generøs forplass mellom Økernveien, boligbebyggelsen, parken og Tøyensenteret. Dette gjøres ved å fjerne galleriet ned mot vestibylen, og her anlegge et sosialt torg, på samme nivå som vestibylen til T-banen.

ADKOMST NORD Trapp- og heis-enhetene i nord plasseres slik at nordre vestibyle kan orienteres parallelt med Finnmarksgata. Plasseringen gir mulighet til å etablere en universelt utformet rampe fra nordre vestibyle til dagens knutepunkt for fortau og gangveier i parken, og i motsatt retning en trapp opp mot krysset Finnmarksgata-Økernveien.

PERSPEKTIV SYD 03.jpg
PERSPEKTIV SYD 01.jpg
PERSPEKTIV SYD 02.jpg
PERSPEKTIV NORD INTERIØR 02.jpg
PERSPEKTIV NORD INTERIØR 01.jpg
PERSPEKTIV NORD EKSTERIØR.jpg