020817_buildings+landscape_scene 14_final img2.jpg

SOLBRÅVEIEN

Nybygget i Solbråveien 32A skal huse lokaler for virksomhetene til Asker Produkt AS og Solbrå Arbeidssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bygningen er plassert parallelt med Solbråveien/E18 og har atkomst for arbeidstaker/besøkende i bygningens underetasje. Varelevering til bygningens produksjonslokaler er lagt til bygningens 1 etasje. Bygningen er utformet som to langsgående og forskutte fløyer som er bundet sammen med et trapp-/heis- og kommunikasjonsareal mellom fløyene.

Bygningen er utført i 3 etasjer med åpen «carport» i underetasjen, for parkering av biler og sykler. Ventilasjonsrom er plassert på tak, sammen med felles takterrasse, på den bakre bygningsfløyen. Bygget inneholder lokaler for; skilt- og treproduksjon, storkjøkken, drift og renhold, søm- og læravdeling, lys- og såpeproduksjon, seniorsenter for eldre arbeidstakere, møte- og undervisningsrom, kantine og adminstrasjonsavdeling.

Bygget er utformet med spesielt hensyn til/fokus på arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Bygget er prosjektert ihht TEK 17 og NS 11001 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger. Farger er brukt aktivt både ute og inne for skape blikkfang og gjennkjennlighet for brukerne. Mange av arbeidstakerne kan ikke lese og bruken av farger gjør det lettere for arbeidstakerne å finne frem i bygget.

Bygget er utført med energibrønner, vannbåren varme i alle gulv, solceller og sedum på tak. Bygget vil ha plass for 125 arbeidstakere, inkl adm/arbeidsledere.

Linje Arkitektur AS har vært ansvarlig for utarbeidelse av mulighetsstudie, programmering (rom- og funksjonsprogram), kostnadskalkyler, utarbeidelse av forprosjekt, søknad om rammetillatelse og utarbeidelse av anbudsgrunnlag.

Prosjektet ble utlyst som en BVP anskaffelse (“Best Value Procurement). Linje Arkitektur AS var engasjert av Asker kommune i kontraheringsfasen (evaluering av tilbydere ihht BVP). I gjennomføringsfasen, er Linje Arkitektur AS engasjert som assisterende prosjektleder, med ansvar for oppfølging av totalentreprenør og brukere (Asker Produkt AS og Solbrå Arbeidssenter) for Asker kommune/Prosjekt og utbyggingsavdelingen (PRU).

Solbråveien 23 - konseptskisse.png
01.jpg
Mesh.jpg