Fugleperspektiv 0917.jpg

SØNDRE BORGEN SYKEHJEM

Eksisterende sykehjem er organisert rundt et øvre adkomst torg med administrasjon sentralt i anlegget. Anlegget består av 4 avdelinger fordelt over 2 etasjer. De eksisterende romløsningene er knappe og er basert på dobbeltrom og firemansrom. I sokkeletasje er det i tillegg til sekundærarealer innredet en fireavdelings barnehage.

Mulighetsstudie har til hensikt å avklare mulig utbyggingspotensiale ved en trinnvis utvikling av eiendommen. Anlegget skal utvikles som et nytt helsehus for kommunen. Det legges opp til en utvidelse av sykehjemmet med 40 nye korttidsplasser og en reetablering av 56 plasser i eksisterende bygg, totalt 96 plasser. Gatebruksplan og ny adkomst vurderes, tilrettelagt med sentral adkomst og god orientering til helsehus, barnehage og bogrupper i sykehjemmet. Restverdi/potensiale i eksisterende bygg og mulig bruk av massivtre i nybygg vurderes. I tillegg etableres godt orienterte utearealer med gode sol og lysforhold. Utearealer for spasertur og opphold tilknyttes boenhetene via uterom i parken med god romslighet, kvalitet og tilrettelagt for god trivsel.

Reguleringsplanen skal legge til rette for nytt helsehus med 40 nye sykehjemsplasser i tilknytning til eksisterende sykehjem, publikumsrettede helsehusfunksjoner og barnehage for 4 avdelinger. Det skal legges til rette for sambruk av utearealer og planen skal sikre kulturminner og naturmiljø.

Medvirkning har vært viktig i planprosessen. Det har blant annet vært gjennomført åpent møte, såkalt “Walk and Talk”.

illustrasjonsplan_20190426.jpg
Perspektiv Fra Syd_0905.jpg
Kvelds perspektiv.jpg