Bygg 3D_fly3.jpg

KULTURSKOLEN I ASKER, MULIGHETSSTUDIE

Mulighetsstudie av samlokalisering for Asker kulturskoles aktiviteter. Mulighetsstudiet så både på ombruk av eksisterende bygg ved Østr Asker gård og nybygg .

Tunet med sine gamle bygninger er bevaringsverdig, og har hatt en viktig rolle i gårdens historie. Det har derfor vært viktig å bevare og fremheve tunet som «hjertet» i prosjektet. Fokus har ligget på bevaring av tunet og god fysisk og visuell kommunikasjon internt i kulturskolen.   De eksisterende fasadene vil bli bevart eller tilbakeført til sin originale stand.  Alle byggene, både de gamle og de nye tas i bruk og får sin hovedinngang fra tunet. Tilgang til alle bygninger blir universelt utformet ved at terrenget rampes opp mot inngangene. Dette blir utført med belegning i skifer, slik at det tilpasser seg tunet på en naturlig måte. Den nye utomhusplanen legger opp til mindre parkering og flere soner for opphold på tunet for å bygge opp under dette konseptet.

Nybygget er plassert langs Askerveien slik at siktlinjen fra sentrum opp mot Askergårdene ikke forstyrres. Bygningen har et volum og formspråk som kommuniserer med den eksisterende låven. En ny «låvebro» skyter ut i parken, og forbinder gårdstunet med hovedinngangen i nybygget. Gangstien gjennom rådhusparken og opp til Østre Asker Gård forsterkes, og det etableres et amfi i skråningen langs bygget. Dette vil bidra til lettere kommunikasjon mellom tunet og parken, samt mulighet til å skape mer utendørs aktivitet. Barnehagen som ligger på tomten tenkes rivet. Bygningen er lagt slik at det er mulig å bevare den eksisterende rekken av trær på sørsiden av bygget. Disse er utpekt som mulig bevaringsverdig og fungerer som en naturlig avslutning på kulturskolens område.

2_2.jpg